Oferta

 • sprawy cywilnoprawne
 • weksle
 • prawo spadkowe
 • procedura cywilna, w tym szczególności egzekucja
 • prawo rodzinne
 • rozwody, podziały majątku
 • ochrona dóbr osobistych, w szczególności w internecie
 • ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia na życia
 • zadośćuczynienia i odszkodowania
 • ochrona własności, zniesienie współwłasności i rozliczenia z tego tytułu
 • bezpodstawne wzbogacenie i nienależyte świadczenie
 • ustanowienie służebności, w tym przesył i droga konieczna
 • rozgraniczenie
 • przedawnienia roszczeń
 • sprawy o zasiedzenie
 • hipoteki
 • roszczenia odsetkowe
 • rozliczenia konkubentów
 • prawo bankowe
 • postępowanie administracyjne, w tym skargi do sądów administracyjnych
 • kary umowne
 • przelewy wierzytelności
 • wady oświadczeń woli (błąd, groźba, podstęp)
 • związanie sądów polskich z wyrokami TSUE
 • uznanie długu
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • ochrona konsumenta
 • postępowanie wieczysto-księgowe
 • zarzut potrącenia
 • roszczenia z ubezpieczeń społecznych
 • rozliczenia spółki cywilnej
 • skarga pauliańska
 • umowy przedwstępne
 • umowy leasingu
 • dostęp do informacji publicznej
 • umowy ramowe
 • umowy darowizny
 • factoring
 • rękojmia zawady
 • umowy zlecenia
 • umowy o dzieło
 • umowy dożywocia
 • umowy dzierżawy
 • umowy pożyczki
 • umowy poręczenia
 • ochrona praw lokatorów
 • waloryzacja sądowa
 • odpowiedzialność skarbu państwa za przyjęcie nieruchomości
 • prawo handlowe – spółki
 • roszczenia z prawa geologicznego i górniczego
 • postępowanie w relacji do urzędu skarbowego
 • umowy gwarancyjne
 • umowy agencyjne
 • roszczenia z prawa łowieckiego
 • wieczyste użytkowanie
 • roszczenia z tytułu błędów medycznych
 • prawo upadłościowe
 • roszczenia względem spółdzielni,  w tym spółdzielni mieszkaniowych
 • prawo wodne
 • koszty sądowe i egzekucyjne
 • roszczenia z ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • roszczenia z ustawy o drogach publicznych
 • roszczenia z ustawy o lasach
 • roszczenia względem gminy
 • konwersja umów i unieważnianie umów
 • prawo przewozowe

Możliwość komentowania została wyłączona.